راه اندازی کسب و کار اینترنتی

گام اول : بررسی اجمالی کسب و کار

گام دوم : انتخاب نام

گام سوم : راه اندازی سایت

گام چهارم : تولید محتوای مستمر